Levering binnen 4 dagen | Verzending 6,90€

DOWNLOAD NOW ! - download of je bent gay

PRIVACYBELEID

1.- Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw gegevens?

De persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van uw persoonlijke gegevens is RECAMBIOS ENDADO, SL, (hierna "RECAMBIOS ENDADO"), met NIF B-86552791 en statutair gevestigd te Calle Nuñez de Balboa nr. 118, 28006, Madrid.

 

Wij informeren u dat het eigendom van het domein van onze website https://www.endado.com/ (hierna de "Website") toebehoort aan RECAMBIOS ENDADO.

 

Toegang tot en/of gebruik van de Website schrijft de toestand van de Gebruiker toe (hierna de "Gebruiker"), en impliceert de aanvaarding van deze toegang en/of het gebruik van dit Privacybeleid.

 

De Gebruiker kan contact opnemen met SPARE PARTS ENDADO op het volgende e-mailadres: [email protected]

2.- Waarom is REAMBIOS ENDADO gerechtigd de gegevensverwerking uit te voeren?

RECAMBIOS ENDADO is gerechtigd uw gegevens te verwerken om haar dienstverlening uit te kunnen voeren.

 

RECAMBIOS ENDADO neemt de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens zeer serieus. Daarom worden uw persoonlijke gegevens veilig bewaard en met de grootst mogelijke zorg behandeld.

 

Dit privacybeleid regelt de toegang tot en het gebruik van de service (hierna de "service") die RECAMBIOS ENDADO beschikbaar stelt aan de gebruiker die geïnteresseerd is in de services en inhoud die op de website wordt gehost.

3.- Wat zijn de doeleinden van de verwerking van uw persoonsgegevens door RECAMBIOS ENDADO?

Uw persoonlijke gegevens die door RECAMBIOS ENDADO worden verzameld, kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 

  1. Het verlenen van de diensten aangeboden via de Website.
  2. Het verzenden van commerciële communicatie van RECAMBIOS ENDADO over haar diensten per brief, telefoon, e-mail, SMS/MMS of een ander gelijkwaardig elektronisch communicatiemiddel.

4.- Waarachtigheid van de door de gebruikers verstrekte gegevens en gegevens van minderjarigen

De Gebruiker garandeert dat de verstrekte persoonlijke gegevens waarheidsgetrouw zijn en is verantwoordelijk voor het doorgeven aan RECAMBIOS ENDADO van elke wijziging hiervan. De Gebruiker zal in ieder geval reageren op de juistheid van de verstrekte gegevens, waarbij SPARE PARTS ENDADO zich het recht voorbehoudt om elke Gebruiker die valse gegevens heeft verstrekt, uit te sluiten van de geregistreerde Diensten, onverminderd de andere rechtshandelingen.

5.-Gegevensbehoud:

De verstrekte persoonsgegevens worden door RECAMBIOS ENDADO bewaard zolang de Gebruiker niet aangeeft zich af te willen melden voor de diensten van RECAMBIOS ENDADO, en dit om informatie over de producten van het bedrijf te ontvangen.

6.- Gebruikersrechten met betrekking tot hun gegevens

De Gebruiker heeft het recht om:

  1. Toegang tot uw persoonlijke gegevens.
  2. Verzoek om rectificatie van onjuiste gegevens
  3. Verzoek om verwijdering.
  4. Vraag de beperking van de verwerking van uw gegevens.
  5. Maak bezwaar tegen de verwerking van uw gegevens.
  6. Vraag de draagbaarheid ervan.
  7. Niet het onderwerp zijn van geautomatiseerde individuele beslissingen.
  8. Bovendien kan de Gebruiker zijn recht om te worden vergeten uitoefenen.

 

De Gebruiker kan al deze rechten uitoefenen op het volgende e-mailadres [email protected] met vermelding van de reden van zijn verzoek en het verstrekken van een kopie van zijn identiteitsbewijs

De Gebruiker kan zijn verzoek ook per gewone post sturen naar het volgende adres:

 

RECAMBIOS ENDADO, SL

CALLE NUÑEZ DE BALBOA Nr. 118

28006 MADRID

 

Onverminderd andere administratieve rechtsmiddelen of juridische stappen, heeft de gebruiker het recht om een claim in te dienen bij een controle-instantie, met name in de lidstaat waar hij zijn gewone verblijfplaats, werkplek of plaats van de vermeende inbreuk heeft, in het geval u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens niet voldoet aan de regelgeving, en in het geval dat u niet tevreden bent met de uitoefening van uw rechten. De toezichthoudende instantie waarbij de claim is ingediend, informeert de aanvrager over het verloop en het resultaat van de claim.

7.- Gegevensbeveiliging

De bescherming van de privacy en de persoonlijke gegevens van de Gebruikers is erg belangrijk voor RECAMBIOS ENDADO. RECAMBIOS ENDADO doet er dan ook alles aan om te voorkomen dat uw gegevens oneigenlijk worden gebruikt en geeft alleen toegang tot geautoriseerd personeel.

 

RECAMBIOS ENDADO handhaaft de beveiligingsniveaus van bescherming van persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke regelgeving en heeft alle technische middelen tot haar beschikking gesteld om verlies, misbruik, wijziging, ongeoorloofde toegang en diefstal van de gegevens die de Gebruiker verstrekt via de Website, onverminderd u te informeren dat internetbeveiligingsmaatregelen niet onneembaar zijn.

 

RECAMBIOS ENDADO verbindt zich ertoe om de geheimhoudings- en vertrouwelijkheidsplicht met betrekking tot persoonsgegevens in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving na te leven, evenals om deze een veilige behandeling te geven bij de internationale opdrachten en overdrachten van gegevens die, in voorkomend geval, kunnen plaatsvinden.

 

Bij die diensten van de Website die zich als Gebruiker moeten registreren, moet een wachtwoord worden gekozen. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het handhaven van de vertrouwelijkheid van dit wachtwoord, evenals voor alle activiteiten die plaatsvinden in de sessie die met zijn naam en wachtwoord is gestart.

 

De Gebruiker stemt ermee in om SPARE PARTS ENDADO zo snel mogelijk op de hoogte te stellen van ongeoorloofd gebruik van zijn gebruikersnaam en/of wachtwoord of enige andere beveiligingsfout. RECAMBIOS ENDADO is niet verantwoordelijk voor schade of verliezen die kunnen ontstaan als gevolg van het niet naleven van deze verplichting door de Gebruiker.

8.-Wijzigingen

RECAMBIOS ENDADO behoudt zich het recht voor om haar privacybeleid te herzien op elk gewenst moment. Om deze reden vragen we u dit privacybeleid regelmatig te controleren om de meest recente versie ervan te lezen.

Elke wijziging in dit privacybeleid zal echter aan de gebruiker worden gecommuniceerd.

9.- Links naar webpagina's

De RECAMBIOS ENDADO-website kan links bevatten naar de websites van externe bedrijven en entiteiten. RECAMBIOS ENDADO kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de manier waarop deze bedrijven omgaan met de bescherming van privacy en persoonlijke gegevens, daarom raden wij u aan om de privacyverklaringen van deze webpagina's die geen eigendom zijn van RECAMBIOS ENDADO met betrekking tot het gebruik, zorgvuldig te lezen, verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

De voorwaarden die op deze webpagina's worden aangeboden, zijn mogelijk niet dezelfde als die van REAMBIOS ENDADO.

10 vragen

Als u vragen heeft over dit privacybeleid of de behandeling van uw gegevens, neem dan contact op met REAMBIOS ENDADO via e-mail op het volgende e-mailadres: [email protected]

11.- Aanvaarding en toestemming.

De Gebruiker verklaart op de hoogte te zijn geweest van de voorwaarden voor de bescherming van persoonsgegevens en aanvaardt en stemt in met de behandeling hiervan door RECAMBIOS ENDADO, op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven in dit Privacybeleid.