Levering binnen 4 dagen | Verzending 6,90€

WETTELIJKE WAARSCHUWING:

Wij informeren u dat deze website eigendom is van RECAMBIOS ENDADO SL, (hierna " RECAMBIOS ENDADO "), met NIF B86552791 en statutair gevestigd te Calle Nuñez de Balboa, nr. 118, 28006, Madrid, Spanje, geregistreerd in het register Mercantil de Madrid naar volume 30378, Folio 8 Sectie 8, Pagina M 546710, Inscriptie 1.

Toegang tot en/of gebruik van de Website schrijft de toestand van de gebruiker toe, en aanvaardt, van genoemde toegang en/of gebruik, deze juridische kennisgeving.

De gebruiker (hierna de " Gebruiker ") kan contact opnemen met RECAMBIOS ENDADO via het volgende e-mailadres: [email protected] .

2.- Gebruik van de website

De Gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van de Website. De Website kan toegang bieden tot een groot aantal teksten, grafieken, tekeningen, ontwerpen, foto's, multimedia-inhoud en informatie (hierna " Inhoud ") die toebehoort aan RECAMBIOS ENDADO of derden waartoe de Gebruiker toegang kan hebben.

De Gebruiker stemt ermee in om correct gebruik te maken van de Inhoud en Diensten die via de Website worden aangeboden en deze bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, niet te gebruiken om:

  1. Deelnemen aan illegale, illegale of in strijd met de goede trouw en openbare orde activiteiten.
  2. Het veroorzaken van schade aan de fysieke en logische systemen van de RECAMBIOS ENDADO Website, haar leveranciers of derden.
  3. Het introduceren of verspreiden van computervirussen of andere fysieke of logische systemen die de bovengenoemde schade op het netwerk kunnen veroorzaken.
  4. Poging tot toegang, gebruik en/of manipulatie van de gegevens van RECAMBIOS ENDADO, derde partijen en andere gebruikers.
  5. De inhoud reproduceren of kopiëren, distribueren, openbare toegang toestaan via elke vorm van openbare communicatie, de inhoud transformeren of wijzigen, tenzij u de toestemming hebt van RECAMBIOS ENDADO.
  6. Verwijderen, verbergen of manipuleren van de Inhoud onderhevig aan intellectuele of industriële eigendomsrechten en andere identificerende gegevens van genoemde rechten van RECAMBIOS ENDADO of derden die in de Inhoud zijn opgenomen, evenals de technische beschermingsmiddelen of enige informatiemechanismen die in de Inhoud kunnen worden ingevoegd .

RESERVEONDERDELEN ENDADO waarschuwt dat de materialen op deze website alleen voor informatieve doeleinden zijn opgenomen en daarom onvoldoende zijn om beslissingen te nemen of standpunten in te nemen in een specifiek geval.

De Gebruiker moet er rekening mee houden dat het materiaal op deze website mogelijk niet de meest recente wetgevende of jurisprudentie over de geanalyseerde kwesties weerspiegelt. Evenzo kunnen deze materialen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, ontwikkeld of bijgewerkt.

REAMBIOS ENDADO heeft het recht om elk van de genoemde gedragingen te onderzoeken en te rapporteren in overeenstemming met de wet, en om samen te werken met de autoriteiten bij het onderzoek naar genoemde acties.

RESERVEONDERDELEN ENDADO kan de toegang tot de Website zonder voorafgaande kennisgeving tijdelijk opschorten voor onderhouds-, reparatie-, update- of verbeteringswerkzaamheden. Echter, wanneer de omstandigheden het toelaten, zal RECAMBIOS ENDADO de Gebruiker ruim van tevoren op de hoogte stellen van de geplande datum voor de opschorting van de Diensten. RECAMBIOS ENDADO is niet verantwoordelijk voor het gebruik dat gebruikers kunnen maken van de inhoud op de website.

3.- Intellectuele en industriële eigendom

Alle intellectuele eigendomsrechten van de inhoud van de website en het grafische ontwerp zijn het exclusieve eigendom van RECAMBIOS ENDADO, of van een derde partij die het gebruik ervan heeft geautoriseerd, dus het is aan RECAMBIOS ENDADO dat overeenkomt met de exclusieve uitoefening van de rechten van de exploitatie hiervan. Om deze reden en krachtens de bepalingen van de toepasselijke wetgeving inzake intellectuele en industriële eigendomsrechten.

RECAMBIOS ENDADO verleent geen enkele licentie of autorisatie van gebruik van welke aard dan ook op haar intellectuele en industriële eigendomsrechten of op enig ander eigendom of recht met betrekking tot de Website, de Diensten of de Inhoud daarvan.

De reproductie en tijdelijke opslag van de inhoud van de Website is toegestaan zolang dit strikt noodzakelijk is voor het gebruik en de visualisatie van de website vanaf een personal computer.

De legitimiteit van de intellectuele of industriële eigendomsrechten die overeenkomen met de inhoud die door de gebruikers wordt geleverd, is hun eigen verantwoordelijkheid, en daarom zal de gebruiker RECAMBIOS ENDADO vrijwaren van elke claim van derden die voortvloeit uit het ongeoorloofde gebruik van de inhoud op de site. Web.

4.- Verantwoordelijkheid en garanties

SPARE PARTS ENDADO verklaart de nodige maatregelen te hebben genomen die, binnen haar mogelijkheden en de stand van de techniek, de goede werking van haar Website mogelijk maken, evenals de afwezigheid van virussen en schadelijke componenten. RECAMBIOS ENDADO kan echter niet verantwoordelijk worden gehouden voor:

  1. De continuïteit en beschikbaarheid van de Inhoud en Diensten.
  2. De afwezigheid van fouten in genoemde Inhoud, noch de correctie van enig defect dat zich zou kunnen voordoen.
  3. De afwezigheid van virussen en/of andere schadelijke componenten.
  4. Schade veroorzaakt door een persoon die de beveiligingssystemen van RECAMBIOS ENDADO schendt.

De bijdragen die op deze pagina's te vinden zijn, zijn uitsluitend ter informatie verstrekt. RESERVEONDERDELEN ENDADO garandeert niet de integriteit, nauwkeurigheid en actualiteit van de inhoud ervan. Daarom zijn ze niet geldig als specifiek juridisch advies in bepaalde gevallen. Verplichte relaties komen pas tot stand na schriftelijke bevestiging.

RECAMBIOS ENDADO aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor de links naar andere webpagina's die op de website te vinden zijn, omdat het de gebruiker kan doorverwijzen naar andere websites waarover RECAMBIOS ENDADO geen enkele vorm van controle heeft, dus het opnemen van links met andere websites niet impliceren de goedkeuring van hun inhoud door RECAMBIOS ENDADO of het bestaan van enige vorm van associatie tussen RECAMBIOS ENDADO en zijn eigenaren. Daarom heeft de gebruiker toegang tot de inhoud op eigen verantwoordelijkheid en onder de gebruiksvoorwaarden die op hem van toepassing zijn.

5.- Duur en wijziging

Deze juridische kennisgeving is voor onbepaalde tijd van kracht en RESERVEONDERDELEN ENDADO kan wijzigingen aanbrengen in de daarin vermelde voorwaarden, die van kracht worden vanaf het moment van publicatie.

RESERVEONDERDELEN ENDADO kan zowel de Inhoud als de Diensten die het levert, verwijderen, toevoegen of wijzigen, evenals de manier waarop deze worden gelokaliseerd of gepresenteerd. De voorwaarden die worden gepubliceerd op het moment dat de Gebruiker de RECAMBIOS ENDADO-website bezoekt, worden als geldig beschouwd.

Toegang tot en/of gebruik van de Website zal worden opgevat als een aanvaarding door de Gebruiker van deze Juridische Kennisgeving en de voorwaarden ervan en, indien van toepassing, de wijzigingen die erin zijn aangebracht.